اتفاق عجیب در برنامه شبکه ضد ایرانی
وقتی کارشناس برنامه، افشاگری می کند؛

اتفاق عجیب در برنامه شبکه ضد ایرانی "من و تو"

شبکه های ضد ایرانی همیشه در پی فرصت برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اند و در راه رسیدن به این هدف از کوچکترین حاشیه و جنجال دریغ نکرده اند.
۴