نخستین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی با موضوع جایگاه هیات مدیره در توسعه کسب و کار | وقایع روز
کد خبر: ۱۵۸۵۳
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - 01 September 2021
سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند
نخستین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی با موضوع "جایگاه هیات مدیره در توسعه کسب و کار" ۱۶ و ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. مشخصات کنفرانس، نحوه ثبت نام و حضور و سایر مسائل مربوط به این همایش را در این مطلب می خوانید.

نخستین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

سازمان مدیریت صنعتی با توجه به اهمیت بالای راهبری و حاکمیت شرکتی، اقدام به برگزاری کنفرانس بین المللی در این حوزه نموده است. علاوه بر اهمیت بسیار این موضوع، این اقدام که در ایران کم سابقه می باشد از جهت دیگری نیز اهمیت مضاعفی یافته است و آن حضور عمومی مردم در بازار سرمایه و بورس می باشد. چرا که سهام داران، مالکان شرکت ها به شمار می روند و با گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در بورس و سهام داری بین عموم مردم، این مسئله پر رنگ تر می شود که مکانیزم راهبری و مدیریت شرکت چگونه باید باشد تا منافع مالکان و حاکمان شرکت، که سهامداران نیز از جمله ایشان می باشند، به صورت کامل تامین شود.

راهبری شرکتی چیست؟

پیشینه طرح موضوع‌ راهبری شرکتی به تحولات مربوط به دوران انقلاب صنعتی و ایجاد شرکت‌های بزرگ کسب و کار و ضرورت تبیین روابط میان ارکان سهامداری شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر دست اندرکاران کسب و کار در قالب سازمان ها باز می گردد. در طول زمان کم کم موضوعاتی مانند حفظ حقوق سهامداران خرد و یا شفافیت و مقابله با فساد احتمالی در اداره شرکت ها، سبب شد تا راهبری شرکتی زمینه های گسترده تری را در سطح اداره سازمان ها، قوانین و مقررات وضع نماید. امروزه حاکمیت شرکتی به مثابه یک مکتب قدرتمند در مدیریت کسب و کار ها در جهان مطرح شده است.

استقرار مناسب حاکمیت شرکتی سبب ایجاد و تبیین ارزش هایی چون مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شفافیت از یک سو می تواند منجر به تحقق متوازن کلیه ذینفعان و از سوی دیگر منجر به پایداری کسب و کارها و مسئولیت پذیری اجتماعی آنان شود.

نخستین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی توسط سازمان مدیریت صنعتی

اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی در کشور سبب شد که سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان های پیشرو در کشور و توسعه مفاهیم مدیریت و پرورش کادر مدیریت کشور اقدام به برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی راهبری شرکتی با محورهای گوناگون این حوزه نماید و همچنین به شکل ویژه ای به جایگاه هیئت مدیره سازمان ها در توسعه کسب و کارها توجه داشته باشد. این کنفرانس در تاریخ شانزدهم و هفدهم شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد. لذا از کلیه کارشناسان و مدیران مرتبط ( مالی، امور مجامع، حقوقی، اقتصادی و منابع انسانی ) به ویژه مدیران عامل و اعضا هیئت مدیره دعوت می‌کند که با حضور و مشارکت گسترده خودشان به غنای هرچه بیشتر این کنفرانس بیفزایند.

فیلم توضیحات ابراهیم شیخ دبیر علمی کنفرانس در خصوص راهبری شرکتی

 

اطلاعات کامل کنفرانس راهبری شرکتی

زمان برگزاری

شانزدهم و هفدهم شهریور ماه سال جاری (هزار و چهار صد هجری خورشیدی) ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ و ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

مکان برگزاری

مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به صورت حضوری و وبینار آنلاین

آدرس مرکز همایش ها: تهران، انتهای شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، شماره ۶

لینک ثبت نام و دریافت لینک وبینار: اینجا کلیک کنید

نخستین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی با موضوع جایگاه هیات مدیره در توسعه کسب و کار

محورهای همایش

راهبری شرکتی با محوریت جایگاه هیات مدیره در توسعه کسب و کار
الف - بخش راهبری شرکتی
۱ - راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
۲ - راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ و روﻧﻖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
۳ - ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺳﺘﻘﺮار راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ
۴ - ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
۵ - تحلیلی بر وضعیت فعلی راهبری شرکتی و تبیین آﯾﻨﺪه راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ
۶ - ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و رﮔﻼﺗﻮری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
۷ - اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای و چالش فساد در راهبری شرکتی
۸ - ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۹ - راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎ
۱۰ - ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﮔﺰارﺷﮕﺮی در راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ
۱۱- ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ
۱۲ - ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﻣﻨﻈﺮ راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ
۱۳ - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ
۱۴ - ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد و راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ
ب - بخش هیئت مدیره
۱ - ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
۲ - ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
۳ - ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
۴ - اﻧﮕﯿﺰش و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
۵ - آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻫا

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: