ماری که از انسان سریع‌تر حرکت می‌کند + فیلم

مامبای سیاه قادر است سریع‌تر از دویدن اغلب انسان‌ها حرکت کند.

مامبای سیاه درازترین مار سمی آفریقا و سریع‌ترین مار سمی جهان است. در صورتی که انسانی توسط این مار گزیده شود، ظرف چند دقیقه خواهد مرد.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه