چرا دولت باید مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها سیاست گذار و ناظر باشد؟

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه