پیش‌بینی بارش نرمال تا شش هفته آینده در کشور

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، بارش کشور طی شش هفته آینده (منتهی به هفته اول خرداد) در محدوده نرمال است. دمای هوا نیز طی سه هفته آینده در جنوب، مرکز و شرق کشور کمتر از نرمال و برای سایر مناطق کشور بیش از نرمال پیش ‌بینی شده است.

بر اساس جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی بارش کشور بر مبنای نقشه‌های احتمالاتی بارش هفته اول (۲۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت) بر جنوب و جنوب ‌شرق کشور متمرکز است و مقدار انباشته آن در برخی از این مناطق با احتمال فراتر از ۷۵ درصد، بیش از ۱۰۰ میلیمتر خواهد بود. بارش در یک ‌سوم شمالی کشور و زاگرس میانی کمتر از نرمال و در سایر مناطق نرمال پیش‌بینی می‌شود.

بارش هفته دوم در محدوده نرمال خواهد بود. در این هفته احتمال وقوع بارش انباشته ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر برای شمال ‌غرب کشور و زاگرس میانی و شمالی کمتر از ۵۰ درصد پیش ‌بینی شده است. بارش هفته‌های سوم و چهارم بیش از نرمال است و بارش انباشته هفته سوم در بخش‌هایی از زاگرس میانی و شمال ‌غرب با احتمال حدود ۷۵ درصد در محدوده ۵۰ میلیمتر خواهد بود.

بارش هفته‌های پنجم و ششم برای غالب مناطق کشور در محدوده نرمال فصل برآورد می‌شود.

بر اساس جدیدترین نقشهء‌های پیش بینی هفتگی دمای هوای کشور بر مبنای نقشه های احتمالاتی میانگین دمای هوای هفته اول (۲۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت) در دو سوی کوه‌های البرز، شمال ‌غرب و دو سوی زاگرس میانی و شمالی ۱ تا ۵ درجه بیش از نرمال است.

بیشترین افزایش دما ( ۳ تا ۵ درجه) در شمال ‌غرب کشور رخ می‌دهد. دمای هوا در مرکز، جنوب و شرق کشور ۱ تا ۵ درجه کمتر از نرمال است. بیشترین کاهش (۳ تا ۵ درجه) در جنوب ‌شرق کشور رخ می‌دهد. الگوی دمای هفته دوم با قدری تعدیل مشابه هفته اول است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، دمای هوای هفته سوم در نوار غربی و شمالی کشور ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال، در جنوب و جنوب ‌شرق ۱ تا ۲ درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق نرمال خواهد بود. دمای هوای هفته‌ چهارم در محدوده نرمال و برای هفته‌های پنجم و ششم ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه