مطالبه وجه چک مفقودی چه شرایطی دارد ؟

مطالبه وجه چک مفقودی بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با قرار رد دعوی مواجه می‌ شود.

شرط مطالبه وجه چک مفقودی

مطالبه وجه چک مفقودی مستلزم ابطال چک مذکور و یا ملازمه با تقاضای ابطال آن دارد؛ بنابراین مطالبه وجه چک مفقودی بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با قرار رد دعوی مواجه می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان الف. م. به طرفیت خوانده بانک مهراقتصاد شعبه الغدیر بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۷ ریال وجه یک طغری چک مفقودی شماره ۰۰۳۱۲۱ / ۹۳۶۶ نزد بانک خوانده که خواهان گواهی مفقودی را نیز ضمیمه دادخواست نموده دادگاه برفرض صحت ادعای خواهان نظرباینکه مطالبه وجه چک مفقودی مستلزم ابطال چک مذکور و یا ملازمه با تقاضای ابطال آن دارد و بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با وصف مذکور دعوی بنحو صحیح اقامه نشده دارای وجاهت قانونی نیست باستنادماده ۲ ق. آ. د. م قرار رد آنرا صادر و اعلام مینماید. رای در فرجه بیست روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. به طرفیت بانک مهر اقتصاد الغدیر نسبت به دادنامه شماره ۶۱۳/۹۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۹۳۶۶/۰۰۰۳۱۲۱ قرار رد دعوا صادر شده است نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمیباشد. لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.

صادرکننده چک یا ذینفع یا نماینده قانونی آنها باید اقدامات خاصی را برای وصول چک گمشده انجام دهند که به شرح زیر است:

1- دستور عدم پرداخت چک به بانک

اولین گامی که برای بازپرداخت چک گمشده باید برداشته شود، گزارش ضرر به بانک صادرکننده است. در ابتدای ماده 14 قانون صدور چک آمده است: صادرکننده چک یا ذینفع یا نماینده قانونی آنها می تواند با اعلام مفقود یا سرقت یا جعل یا تحصیل چک، کتباً دستور عدم پرداخت آن را صادر کند. کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سایر جرایم. چک را به بانک پرداخت کنید.

بانک نیز پس از احراز هویت سفارش دهنده از پرداخت مبلغ خودداری می کند و بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر دلیل اعلام شده صادر و ارائه می کند. بنابراین طبق قانون اولین اقدامی که در مفقود شدن چک باید انجام شود مراجعه به بانک و دریافت فرم مخصوص و دستور کتبی مبنی بر عدم تحویل چک به بانک است.

2- مراجعه ظرف یک هفته به مراجع قضایی

طبق قانون مرحله بعدی مراجعه به دستگاه قضایی مربوطه (دادستان یا شورای حل اختلاف) است. برای فردی که چک را مفقود کرده است، پس از انجام مراحل قانونی و تشریفات لازم جهت اعلام مفقود شدن چک و تشکیل پرونده، گواهی مفقودی چک صادر می شود.

3- ارائه گواهی مفقودی چک به بانک

مرحله سوم ارائه گواهی مفقود شدن چک به بانک است. بر اساس تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک، بانی چک باید پس از ابلاغ به بانک، حداکثر ظرف مدت یک هفته شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و گواهی تسلیم شکایت خود را به بانک ارائه کند، در غیر این صورت پس از با انقضای مدت مذکور، بانک از موجودی کالا خارج می شود. به درخواست دارنده چک مبلغ را پرداخت می کند.بانک صادرکننده چک می تواند حساب صاحب چک را به مدت یک هفته مسدود کند و در این مدت صاحب حساب می تواند دادخواست مفقود شدن چک بدهد.

چنانچه در این مدت رای دادگاه مبنی بر عدم پرداخت چک مفقود به بانک ارائه نشود، بانک مجددا اقدام به افتتاح حساب می کند. تا زمان صدور رای دادگاه، بانک مبلغ چک را (در صورت وجود مبلغی از چک مفقود) در حساب جداگانه ای نگهداری می کند.

منبع: میزان

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه