بازنشستگان

زمان دقیق واریز حقوق اسفندماه بازنشستگان مشخص شد

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری طبق بهمن ماه به ترتیب حروف الفبا واریز می شود.

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری طبق بهمن ماه واریز می شود.

در بهمن ماه بازنشستگان حقوق خود را طبق حروف الفبا از ۲۰ تا ۲۹ دریافت کردند.


در اسفندماه هم طبق ماه قبل پرداخت حقوق بازنشستگان از ۲۰ تا ۲۹ بر اساس حروف الفبا صورت می گیرد.

بازنشستگان هر ماه حقوق خود را از ۲۰ تا ۳۰ هر ماه بر اساس حروف الفبا دریافت می کنند.

اسفند ۲۹ روز است و بنابراین بازنشستگانی که ۳۰ هر ماه برای آنها حقوق واریز می شد در ۲۹ اسفند حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری از تاریخ ۲۰ اسفند تا ۲۹ اسفند به ترتیب حروف الفبا و مبلغی برابر با بهمن ماه واریز خواهد شد.

حقوق اسفندماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه